footer

Yachiyoda


ผู้นำด้านการผลิตล้อรถยนต์คุณภาพสูง มากกว่า 10 ล้านวง ภายในระยะเวลา 35 ปี ภายใต้มาตรฐาน VIA, JWL, JWL-T ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศไทย และส่งออกทั่วโลก ในฐานะล้อ ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM)

Wheels Size